Statutul Casei de Ajutor Reciproc Smartica

Institutie Financiara Nebancara

Cap. I. Denumirea, durata de functionare, scopul si obiectivele Casei de Ajutor Reciproc

Art. 1. Denumirea si apartenenta
(1) Casa de Ajutor Reciproc are denumirea completa " Casa de Ajutor Reciproc Smartica -Institutie Financiara Nebancara", prescurtat "CAR Smartica IFN" .
(2) "CAR Smartica IFN " - este o asociatie fara scop patrimonial, non-profit, creata pe baza liberului consimtamant si vointei de asociere a salariatilor, fostilor salariati si a altor persoane fizice care pot justifica cu documente legale ca dobandesc un venit cu caracter permanent.

Art. 2. Sediul si durata de functionare
(1) Sediul central al "CAR Smartica IFN" este situat in Municipiul Bacau str. Vrancei, 2
(2) Durata de functionare este nelimitata in timp.

Art. 3. .Organizarea si structura
(1) "CAR Smartica IFN" este persoana juridica si dobandeste aceasta calitate in momentul inregistrarii la institutia abilitata de lege;
(2) "CAR Smartica IFN" poate avea in structura sa filiale, organizate ca subunitati cu personalitate juridica, si/sau puncte de lucru fara personalitate juridica.

Art. 4. Scopul
(1) "CAR Smartica IFN" are ca scop sprijinirea si intrajutorarea financiara a membrilor sai in conditiile prezentului statut si cu respectarea prevederilor legale.
(2) Strangerea legaturilor de solidaritate a membrilor sai prin dezvoltarea unui cadru operational prin care membrii isi pot acorda ajutoare financiare;
(3) Cresterea gradului de educatie financiara a membrilor CAR
(4) Analiza profilului de risc a membrilor care doresc sa contracteze imprumuturi

Art. 5. Obiectul de activitate
(1) Obiectul de activitate al "CAR Smartica IFN" il constituie acordarea de imprumuturi cu dobanda catre membrii acestora. Dobanda la imprumuturi se reintoarce la fondul social al membrilor, dupa deducerea cheltuielilor si constituirea fondurilor statutare;
(2) in realizarea obiectului sau de activitate "CAR Smartica IFN " are la baza urmatoarele obiective;
     5.(2).1- Atragerea in randul membrilor, pe baza liberului consimtamant, a unui numar cat mai mare de persoane fizice;
     5.(2).2- intrajutorarea membrilor sai, prin acordarea de imprumuturi,
    5.(2).3- incurajarea membrilor sai, sa-si constituie fonduri sociale solide;
    5.(2).4- Participarea tuturor membrilor la buna desfasurare a activitatii si la controlul utilizarii fondurilor.
    5.(2).5- Asigurarea, in mod egal, a acelorasi drepturi si obligatii pentru fiecare membru;
    5.(2).6- Promovarea unor programe educationale privind imprumuturile si alte servicii necesare membrilor;
    5.(2).7- Asigurarea incasarii tuturor imprumuturilor si a dobanzilor aferente;
    5.(2).8- Acordarea unor ajutoare materiale membrilor CAR.
    5.(2).9- Utilizarea fondurilor potrivit prevederilor prezentului statut, a hotararilor Adunarii generale si a prevederilor legale aplicabile caselor de ajutor reciproc.

Cap. II. Principiile de organizare, functionare, afiliere si reprezentare a "CAR Smartica IFN "

Art. 6. Organizarea
(1) Casa se organizeaza prin asocierea salariatilor sau a altor persoane care obtin venituri permanente care sa permita achitarea obligatiilor fata de "CAR Smartica IFN " ;
(2) Asocierea membrilor se face prin liberul consimtamant al persoanelor prevazute
la alin. 6 (1) de mai sus, la nivel teritorial, in conditiile stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare.

Art. 7. Desfasurarea activitatii
Casa isi desfasoara activitatea pe baza prezentului statut, aprobat de adunarea generala membrilor CAR, elaborat in conformitate cu Statutul Cadru al Caselor de Ajutor Reciproc - institutii financiare nebancare, cu respectarea Legii nr.122/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, a O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu actualizarile ulterioare, Legea 93/2009 privind institutiile financiare nebancare si a altor reglementari legale in vigoare.

Art. 8. Principiile de organizare si functionare
(1) Principiul fundamental de organizare si functionare al "CAR Smartica IFN ", este independenta in raporturile cu alte organizatii politice, sindicale, organizatii economice sau administrative.
(2) in activitatea casei se aplica principiile democratice de organizare si functionare si anume:
     8.(2).1- alegerea prin vot democratic, pentru un mandat de 5 ani, a organelor proprii de conducere si control;
     8.(2).2- conducerea colectiva;
     8.(2).3- prezentarea si raportarea periodica a situatiei organizatorice si a fondurilor;
     8.(2).4- controlul efectuat de cenzorii proprii si de uniunea teritoriala la care este afiliata;
     8.(2).5- prezentarea anuala, in adunarea generala a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Art. 9. Afilierea/Dezafilierea
(1) Afilierea si Dezafilierea "CAR Smartica IFN" de la uniunea teritoriala a CAR -urilor se poate face prin hotararea Adunarii generale a membrilor CAR;
(2) Cu cel putin 30 zile inainte de convocarea adunarii generale in care va discuta intentia de afiliere sau dezafiliere, se transmite uniunii teritoriale judetene si uniunii Nationale cate o notificare, in care se prezinta motivarea explicita a intentiei de afiliere sau dezafiliere;
(3) Conducerea casei de ajutor reciproc este obligata sa prezinte membrilor convocati in Adunarea Generala in vederea discutarii afilierii sau a dezafilierii, continutul notificarii si dupa caz a raspunsurilor primite, din partea uniunii teritoriale si Uniunii Nationale;
(4) Daca la adunarea generala sunt prezenti reprezentanti ai Uniunii Teritoriale Nationale, li se va da posibilitatea acestora sa-si exprime punctul de vedere.
(5) Hotararea de afiliere sau dezafiliere va fi comunicata Uniunii Teritoriale CAR a
judetului Bacau, in termen de 10 zile, prin transmiterea documentelor privind motivatia hotararii luate si a copiei procesului verbal privind desfasurarea lucrarilor Adunarii generale a membrilor C.A.R.

Cap. III. Membrii "CAR Smartica IFN"

Art. 12. Calitatea de membru. inscrierea membrilor.
(1) Membrii "CAR Smartica IFN" pot fi salariati sau alte persoane care au implinit varsta de 18 ani, fara deosebire de nationalitate, sex, varsta, convingeri politice sau religioase, care fac dovada la data inscrierii, ca realizeaza venituri permanente, care sa le permita achitarea tuturor obligatiilor fata de CAR. Indeplinirea conditiei privind existenta veniturilor permanente se face prin declaratie pe propria raspundere a persoanei care completeaza cererea de inscriere ca membru al C.A.R.
(2) Persoanelor fizice care doresc sa devina membri, li se pune la dispozitie statutul, dupa care completeaza cererea de inscriere, angajandu-se prin aceasta ca respecta in totalitate prevederile acestuia.
(3) Persoanele fizice care au calitatea de membru CAR si se pensioneaza, pot activa pe timp nelimitat ca membru CAR, bucurandu-se de toate drepturile dobandite;
(4) Somerii nu pot deveni membri CAR, dar cei ce au calitatea de membri si devin someri, pot activa in continuare, avand toate drepturile si obligatiile prevazute de statut;
(5) Calitatea de membru CAR se obtine, dupa achitarea taxei de inscriere si dupa constituirea fondului social minim, stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare;
(6) Femeile, pe durata concediului de maternitate sau pentru cresterea copilului, sau
barbatii pe durata concediului paternal, pot fi scutiti, la cerere, de plata depunerilor la fondul social, fara pierderea calitatii de membru.
(7) CAR tine evidenta membrilor intr-un registru / fisier care va cuprinde: numele si prenumele, CNP, codul alocat la inscriere, domiciliul, data inscrierii, data pierderii calitatii de membru, daca este cazul, data reinscrierii si data operatiunilor finale ca fost membru.
(8) Fiecare membru al C.A.R. poate avea acces, la cerere, la datele personale din registrul/fisierul de evidenta.

Art. 13.Categoriile de membri
(1) Membrii "CAR Smartica IFN " se impart in:
     13.(1).1- membrii cu drepturi depline, din randul carora sunt desemnati membrii reprezentanti;
     13.(1).2- membrii cu drepturi limitate;
     13.(1).3- membrii care si-au pierdut dreptul de intrajutorare;
(2) Categoriile de membri mentionati la aliniatul 1 formeaza, in totalitatea lor, numarul de membri ai casei, care se raporteaza prin toate darile de seama contabile si statistice.

Art. 14.Membrii cu drepturi depline
(1) Membrii "CAR Smartica IFN " care respecta in totalitate prevederile Statutului si isi achita cu regularitate obligatiile fata de casa, sunt considerati membri cu drepturi depline.
(2) Nu pot fi membri cu drepturi depline acei membri care nu-si insusesc in totalitate prevederile prezentului Statut.

Art. 15.Membrii reprezentanti
(1) Calitatea de membru reprezentant o pot dobandi membrii "CAR Smartica IFN" care indeplinesc cel putin 5 din urmatoarele conditii:
     15.(1).1- sa actioneze pentru apararea intereselor "CAR Smartica IFN " si a membrilor sai;
     15.(1).2- contribu?ia proprie acumulata la fondul social al membrilor este de cel pu?in 1/10 (a zecea parte) din fondul social al membrilor;
     15.(1).3- sa fie membru in "CAR Smartica IFN " cu o vechime de cel putin 5 ani de zile sau membru fondator;
     15.(1).4- in perioada ultimilor 3 ani sa-si fi achitat permanent obligatiile lunare datorate fata de casa;
     15.(1).5- sa fie in deplinatatea facultatilor mintale, care sa-i permita participarea efectiva la dezbaterile activitatii CAR;
     15.(1).6- sa nu aiba antecedente penale, pentru infractiuni de drept comun, incompatibile in domeniul administrarii si gestionarii valorilor materiale si banesti.
(2) Calitatea de membru reprezentant se dobandeste prin hotararea Adunarii Generale "CAR Smartica IFN " , urmare propunerii Consiliului Director.
     15.(2).1- Cooptarea de noi membri reprezentanti se face din randul membrilor cu drepturi depline ai casei, cu argumentarea in scris a propunerii.
     15.(2).2- Propunerile facute sunt supuse acceptului dat in scris de cel putin 51% din numarul membrilor reprezentanti, prin grija Consiliului Director al "CAR Smartica IFN "
     15.(2).3- Intrarea efectiva in drepturile conferite de Statut se produce incepand cu data aprobarii calitatii de membru reprezentant de catre Adunarea Generala CAR..
(3) Membrii reprezentanti pierd aceasta calitate, fara a mai putea fi redobandita, in urmatoarele situatii:
     15.(3).1- prin pierderea calitatii de membru CAR;
     15.(3).2- prin renuntarea de buna voie la aceasta calitate;
     15.(3).3- prin decesul membrului C.A.R.;
     15.(3).4- prin retragerea acestei calitati.
(4) Retragerea calitatii de membru reprezentant se poate produce:
     15.(4).1- prin hotararea Adunarii Generale "CAR Smartica IFN " adoptata prin votul majoritatii membrilor reprezentanti prezenti la conferinta, la propunerea Consiliului Director, in urmatoarele situatii:
      a) nu participa activ si constructiv la analiza, dezbaterea si solutionarea problemelor care impun luarea unor hotarari in interesul membrilor casei;
      b) prin actiunile sale promoveaza interese contrare casei si a membrilor sai.
     15.(4).2- prin constatarea si consemnarea in hotararea Consiliului Director, a pierderii calitatii
de membru reprezentant, in urmatoarele situatii:
      a) nu a raspuns prin prezenta la cel putin doua convocari consecutive, fara a imputernici un alt membru al "CAR Smartica IFN" care sa-l reprezinte prin act autentificat sau fara a-si motiva lipsa;
      b) pentru neindeplinirea obligatiilor fata de casa, s-a aflat in situatiile prevazute la art. 17(1) si 18 (2)din statut.
(5) membrii reprezentanti care au pierdut aceasta calitate in conditiile alin.15.(4) de
mai sus, pot face contestatie catre Adunarea Generala "CAR Smartica IFN "
(6) incetarea de drept a calitatii de membru reprezentant are loc incepand cu data
Hotararii Adunarii generale a membrilor CAR, prin care s-a consemnat pierderea acestei calitati.
(7) Membrii reprezentanti care dobandesc si cei care pierd aceasta calitate in conditiile alin. 15(2), 15(3) si 15(4) de mai sus, precum si membrii reprezentanti ramasi, vor fi mentionati de fiecare data in Hotararea Conferintei membrilor CAR, in care s-a aprobat modificarea componentei membrilor reprezentanti, noua componenta urmand a fi actualizata in Regulamentul de Organizare si Functionare al "CAR Smartica IFN" .

Art. 16.Membrii cu drepturi limitate
(1) Sunt considerati membri cu drepturi limitate, membrii CAR care nu-si respecta obligatiile statutare si in aceasta situatie nu mai pot beneficia de toate drepturile conferite de Statut, dupa cum urmeaza :
     16.(1).1- nu si-au achitat cotizatiile lunare minime fata de casa la fondul social si/sau la fondul de deces pe o perioada scurta de timp ;
     16.(1).2- nu si-au restituit la timp ratele si/sau dobanzile scadente la imprumuturile contractate, pe o perioada scurta de timp.
(2) Membrii cu drepturi limitate isi pot redobandi in totalitate drepturile si sunt
trecuti in categoria membrilor cu drepturi depline, din momentul in care acestia si-au achitat integral toate obligatiile restante.
(3) Conditiile in care membrii CAR isi pierd unele drepturi de intrajutorare, cat si cele in care ei le pot redobandi, se stabilesc prin ROF.

Art. 17.Membri care si-au pierdut drepturile de intrajutorare
(1) Sunt trecuti in categoria membrilor care si-au pierdut drepturile de intrajutorare
acei membri CAR care:
17.(1).1- nu si-au achitat cotizatiile lunare minime la fondul social , pe o perioada mai mare de timp ;
17.(1).2- nu si-au restituit la timp ratele si/sau dobanzile scadente la imprumuturile contractate
pe o perioada mai mare de timp.
(2) Membrii din aceasta categorie isi pot redobandi in totalitate drepturile pierdute
si sunt trecuti in categoria membrilor cu drepturi depline, din momentul in care acestia si-au achitat integral obligatiile restante.
(3) Conditiile care duc la pierderea drepturilor de intrajutorare, cat si cele in care
membrii casei isi pot redobandi drepturile depline, se stabilesc prin ROF.

Art. 18. incetarea calitatii de membru. Retragerea, excluderea membrilor
(1) Fiecare membru se poate retrage din Casa de Ajutor Reciproc "CAR Smartica IFN ", la initiativa sa.
(2) Calitatea de membru inceteaza prin excludere, decisa de Consiliu Director, in urmatoarele cazuri:
     18.(2).1- dupa parcurgerea unei perioade de mentinere in categoria membrilor care si-au pierdut drepturile de intrajutorare;
     18.(2).2- ca urmare a incalcarii grave a prevederilor Statutului CAR.;
     18.(2).3- ca urmare a producerii unor daune importante activitatii CAR;
     18.(2).4- a fost scos din evidenta membrilor CAR si trecut in evidenta debitorilor cu rate si/sau dobanzi restante la imprumuturile contractate.
     18.(2).5- daca declara in mod neadevarat veniturile, din care urmeaza sa restituie imprumuturile
     18.(2).6- daca nu respecta regimul juridic si regimul de folosinta normala a bunurilor, cu care sunt garantate imprumuturile
(3) Persoanele care au pierdut calitatea de membru al "CAR Smartica IFN" se scot din evidenta membrilor CAR - activi, dar se pastreaza intr-o evidenta separata.
(4) Calitatea de membru reprezentant inceteaza, in afara de prevederile prezentului articol si in cazul in care acestia trec in randul membrilor C.A.R. care si-au pierdut drepturile de intrajutorare, situatii in care acestia nu-si mai pot recapata calitatea de membrii reprezentanti.

Cap. IV. Drepturile si obligatiile membrilor C.A.R.

Art. 19.Drepturile membrilor CAR
(1) Membrii cu drepturi depline, au urmatoarele drepturi:
     19.(1).1- sa participe la Adunarile Generale sau sa desemneze membrii care sa-I reprezinte la adunarile ordinare si extraordinare ale "CAR Smartica IFN" , sa participe la dezbaterea si solutionarea problemelor Casei de Ajutor Reciproc si sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii si statutului C.A.R.
     19.(1).2- sa aleaga si sa fie alesi in structurile de conducere ale Casei de Ajutor Reciproc
     19.(1).3- sa primeasca imprumuturi, in limitele si conditiile prevazute de Statut si Regulamentul C.A.R.
     19.(1).4- sa primeasca la sfarsitul exercitiului financiar anual, un beneficiu proportional cu fondul social constituit, in raport de excedentul realizat in cursul anului respectiv.
     19.(1).5- sa introduca clauza testamentara privind accesul la fondul social sau alte drepturi cei revin de la "CAR Smartica IFN";
     19.(1).6- sa beneficieze, prin mostenitorii sai legali de toate drepturile financiare ce ii revin;
     19.(1).7- sa solicite, aplicarea procedurii de convocare a unei adunari generale) extraordinare, atunci cand constata ca se incalca procedurile statutare, se comit abuzuri sau ilegalitati, sau sunt incalcate drepturile stabilite prin Statut;
     19.(1).8- Sa fie informat si sa primeasca la cerere extrase cu situatia financiara proprie.
(2) Membrii cu drepturi limitate, in perioada cat sunt evidentiati in aceasta
categorie, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
     19.(2).1- sa primeasca la sfarsitul exercitiului financiar anual, un beneficiu in cota stabilita,
corespunzator fondului social detinut la finalul anului, calculat numai pe perioada cat s-a aflat in
randul membrilor cu drepturi depline;
     19.(2).2- sa introduca clauza testamentara totala sau limitata, privind drepturile de acces la
fondul social si celelalte drepturi ce le are la "CAR Smartica IFN";
(3) Membrii care si-au pierdut drepturile de intrajutorare, in perioada cat se afla evidentiati in aceasta categorie, au urmatoarele drepturi:
     19.(3).1- raman in evidenta membrilor CAR - activi;
     19.(3).2- sa introduca clauza testamentara totala sau limitata, privind drepturile de acces la fondul sau social sau la alte drepturi ce le are la "CAR Smartica IFN".
(4) Membrii reprezentanti, pe langa drepturile conferite membrilor cu drepturi depline, au si urmatoarele drepturi suplimentare:
     19.(4).1- sa participe de drept la adunarile generale sau le ordinare si extraordinare;
     19.(4).2- sa asigure o pozitie majoritara de minimum 51% in structura organelor de conducere si de administrare ale casei;
     19.(4).3- sa participe, de drept, la toate dezbaterile referitoare la modificarea si actualizarea prevederilor statutului "CAR Smartica IFN " ;
     19.(4).4- pentru fondul social constituit si imprumuturile acordate precum si pentru fondul optional, beneficiaza de unele facilitati la dobanzile acordate sau percepute, fata de ceilalti membri CAR, in conditiile stabilite prin Regulamentul de Organizare;
     19.(4).5- sa primeasca la sfarsitul exercitiului financiar anual, un beneficiu in cota stabilita, corespunzator fondului social detinut la finalul anului,
(5) Membrii Consiliului Director, membrii Comisiei de cenzori si salariatii "CAR Smartica IFN" care au calitatea de membru CAR dar nu au calitatea de membru reprezentant, pe langa drepturile conferite membrilor cu drepturi depline, mai au si urmatoarele drepturi suplimentare:
     19.(5).1- sa participe de drept la Adunarile Generale ordinare si extraordinare;
     19.(5).2- sa participe de drept la toate dezbaterile referitoare la modificarea si actualizarea prevederilor Statutului "CAR Smartica IFN" ;

Cap. V. Structurile de conducere, indrumare si control

Art. 21. Structurile de conducere indrumare si control ale " CAR Smartica IFN " , sunt:
(1) Adunarea Generala membrilor CAR;
(2) Consiliul Director;
(3) Presedintele si Vicepresedintele Casei de Ajutor Reciproc;
(4) Comisia de Cenzori;

Art. 22.Adunarea Generala ;
(1) Adunarea Generala este alcatuita din totalitatea membrilor CAR;
(2) Adunarea Generala membrilor CAR, este organul suprem de conducere al "CAR Smartica IFN" ;
(3) Adunarea Generala membrilor CAR, poate fi: ordinara sau extraordinara;
(4) Adunarea Generala ordinara, se convoaca anual, de catre Consiliul Director al "CAR Smartica IFN" ;
(5) Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata, ori de cate ori este necesar;
(6) Convocarea Adunarii Generale extraordinare se poate face de catre:
22.(6).1- Consiliul Director;
22.(6).2- Comisia de cenzori, prin vot in unanimitate;
22.(6).3- Membrii reprezentanti, prin vointa exprimata in scris a cel putin 1/3 din numarul acestora;
(7) Adunarea Generala extraordinara are un scop bine determinat, in sensul ca nu poate dezbate nici o alta problema in afara celei anuntate la convocarea acesteia.
(8) Convocarea adunarilor generale membrilor CAR se face cu cel putin 25 zile inainte de data fixata, in cazul adunarilor generale de dare de seama si alegeri, si cu cel putin 10 zile inainte de data fixata, in celelalte cazuri, printr-un anunt publicitar intr-un cotidian local si prin membrii Consiliului Director, membrii reprezentanti si salariatii casei;
(9) La Adunarile Generale pot participa toti membrii "CAR Smartica IFN" care indeplinesc, la data convocarii, calitatea de membru cu drepturi depline;
(10) Adunarea generala este legal constituta indiferent de numarul membrilor participanti.
(11) Hotararile adunarilor generale sunt legale si valide numai daca:
     22.(11).1- hotararile au fost luate cu majoritatea simpla de voturi a membrilor cu drepturi depline prezenti la lucrari, si numai daca au votat "pentru" cel putin 51% din membrii reprezentanti, prezenti la lucrari.
     22.(11).2asivul) casei de ajutor reciproc pe care o absoarbe, pastrandu-si personalitatea juridica si toate datele de identitate;
(3) in situatiile de la alineatele 56.(1).2 si 56.(1).3, "CAR Smartica IFN" trece mai intai prin faza de dizolvare, lichidarea patrimoniului propriu facandu-se prin preluarea acestuia de catre casa de ajutor reciproc care a preluat activitatea.

Art. 57.Divizarea
(1) Divizarea se face prin:
    57.(1).1- impartirea intregului patrimoniu intre doua sau mai multe case de ajutor reciproc, caz
in care "CAR Smartica IFN" pierde personalitatea juridica avuta si isi inceteaza activitatea;
    57.(1).2- predarea unui numar de membri si a o parte din patrimoniu, uneia sau la mai multe
case de ajutor reciproc, caz in care "CAR Smartica IFN" isi pastreaza calitatea de persoana juridica si toate datele de identitate.
(2) Ca urmare a divizarii, creantele si obligatiile "CAR Smartica IFN" sunt preluate, in totalitate sau partial, de casele de ajutor reciproc care au preluat membrii conform protocoalelor incheiate.

Art. 58.Dizolvarea
(1) "CAR Smartica IFN" se dizolva, in urmatoarele situatii:
    58.(1).1- la initiativa "CAR Smartica IFN" ;
    58.(1).2- prin hotararea instantei abilitate de lege
(2) "CAR Smartica IFN" se dizolva prin hotararea Adunarii Generale extraordinare a membrilor CAR, in situatia mentionata la aliniatul 58.(1) de mai sus, atunci cand se constata:
    58.(2).1- imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce eliminarea cauzelor care au declansat situatia respectiva;
    58.(2).2- realizarea unui alt scop,
    58.(2).3- imposibilitatea constituirii Adunarii Generale a Casei de Ajutor Reciproc sau a Consiliului Director, in conformitate cu statutul "CAR Smartica IFN", daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de zile de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit;
(3) in termen de 15 zile de la data luarii hotararii de dizolvare, hotararea, in forma
autentica, se depune la instanta de judecata.
(4) "CAR Smartica IFN", se dizolva prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, atunci cand se constata ca:
    58.(4).1- scopul sau activitatile desfasurate au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
    58.(4).2- realizarea scopului este continuata prin mijloace ilicite;
    58.(4).3- casa urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
    58.(4).4- casa a devenit insolvabila;
    58.(4).5- pentru activitatile desfasurate, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative si ele nu au fost obtinute in termenul prevazut de lege;

Art. 59. Lichidarea patrimoniului
(1) in cazurile de dizolvare, mentionate in prezentul statut, lichidarea patrimoniului
se face de unul sau mai multi lichidatori autorizati, astfel :
    59.(1).1- propusi de creditor, sau o alta persoana interesata si aprobati de instanta, in situatiile
prevazute la art. 58(5);
    59.(1).2- numit de adunarea generala extraordinara a membrilor CAR in care s-a hotarat lichidarea casei, in baza unui program aprobat de acelasi organ de conducere, in situatia de dizolvare voluntara prevazuta la art. 58.(2).
(2) Lichidatorii pot fi persoane fizice sau juridice, autorizate, in conditiile legii.
(3) in toate cazurile, mandatul consiliului director inceteaza odata cu numirea
lichidatorilor.
(4) in cazul inregistrarii, pe cumulat, a unui deficit, lichidarea patrimoniului se face
in urmatoarea ordine:
    59.(4).1- din lichiditatile existente la data inceperii procedurii de lichidare, cat si din cele ce se
creeaza pe masura incasarii creantelor, se restituie membrilor CAR fondurile sociale, in ordinea
solicitarii si in cote proportionale;
    59.(4).2- se urmaresc debitorii in vederea incasarii creantelor;
    59.(4).3- se valorifica bunurile imobile si mobile disponibile, inregistrate in activ, mai putin
imobilul in care se deruleaza operatiunile de lichidare;
    59.(4).4- se compenseaza creantele casei datorate de membrii CAR, cu sumele cuvenite
acelorasi membri, din fondurile sociale ramase;
    59.(4).5- se diminueaza fondurile sociale ramase, incepand cu cele ale organelor de
conducere, ale membrilor reprezentanti si apoi in mod proportional ale celorlalti membri CAR,
pana la acoperirea diferentei din pierderea ramasa.
(5) in celelalte cazuri, lichidarea patrimoniului se face in urmatoarea ordine :
    59.(5).1- se compenseaza creantele casei datorate de membrii CAR, cu sumele cuvenite
acelorasi membri, din fondurile sociale ramase;
    59.(5).2- se urmaresc debitorii in vederea incasarii creantelor.
(6) in finalul operatiunilor de lichidare, se valorifica toate bunurile mobile si
imobile inregistrate, se urmareste pe cai legale incasarea creantelor si, pe masura
realizarii lichiditatilor, se restituie:
    59.(6).1- datoriile CAR catre diversi creditori, persoane fizice si juridice, cu respectarea
prioritatilor prevazute de lege;
    59.(6).2- fondurile sociale ale membrilor CAR, ramase dupa acoperirea eventualelor pierderi.
(7) Lichidatorul isi indeplineste mandatul in conformitate cu prevederile
prezentului statut, sub controlul cenzorilor.

Art. 60.Radierea
(1) Lichidatorul este obligat sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea
lichidarii si radierea "CAR Smartica IFN" , din Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Judecatoriei Bacau si din Registrul de Evidenta de la Banca Nationala a Romaniei.
(2) Dupa terminarea operatiilor de lichidare, lichidatorul intocmeste bilantul,
registrul jurnal si un memorandum, declarand operatiunile de lichidare, pe care le
depune:
    60.(2).1- primul exemplar la instanta abilitata;
    60.(2).2- un exemplar la Banca Nationala
    60.(2).3- un exemplar la organul de inregistrare fiscala;
(3) La data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor, in baza dovezii eliberate
lichidatorului, "CAR Smartica IFN", inceteaza ca persoana juridica.

Cap. X. Reglementari Interne

Art. 61.Aprobare norme si proceduri
(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentului statut Consiliul Director este
imputernicit sa elaboreze si sa aprobe:
61.(1).1- Regulamentul de Organizare si Functionare al "CAR Smartica IFN" ;
61.(1).2- Alte reguli si proceduri de lucru daca se considera ca acestea sunt necesare;
(2) Consiliul Director este imputernicit , sa modifice si sa completeze, ori de cate
ori este necesar documentele mentionate la 61.(1)

Art. 62.Obligatii legale
(1) Casa de Ajutor Reciproc aplica si respecta:
    62.(1).1- Legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, Planul de
conturi si precizarile Ministerului Finantelor Publice cu privire la activitatea persoanelor juridice
fara scop patrimonial.
    62.(1).2- Normele emise de Uniunea Nationala a C.A.R.

Anexa La Statut

Pentru a deveni membru al SMARTICA I.F.N. taxa initiala pentru cei care se inregistreaza on-line este 0 (zero), iar pentru cei care opteaza sa se inregisreze la sediul nostru este de 20 lei.
Depunerea initala pe care trebuie sa o faca fiecare membru in fondul sau social este de 100 lei daca opteaza sa se inregistreze on-line si 150 lei in conditiile in care se inregistreaza la sediul SMARTICA

 1. FONDUL SOCIAL TRADITIONAL- constituit din depunerea initiala si depuneri ritmice ( odata la 1 luna, 2 luni, 3 luni, etc. in functie de posibilitatile tale).
  • La depunerile in fondul tau social prin virament  din contul tau bancar suma minima ce trebuie depusa lunar este de 10 lei/luna.
  • In varianta traditionala (depunere cash la sediu) suma minima ce trebuie depusa lunar este 15lei/luna
 2. FONDUL SOCIAL OPTIONAL - constituit prin depuneri ocazionale in sume de minim 100 lei/luna si maxim NELIMITAT
   Depunerile in fondul tau social optional efectuate prin virament bancar vor fi bonificate cu o dobanda mai atractiva decat depunerile efectuate cash la casieria noastra.

Pentru a putea incepe colaborare trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi:

 • Va inregistrati pe site in pagina de Home optiunea Devino Membru
 • Virati apoi suma de 100 lei intr-unul din conturile Smartica I.F.N.: LIBRA Internet BANK, cod IBAN RO34BREL0002000808650100 sau Unicredit Tiriac Bank, IBAN: RO66BACX0000000960730003, suma ce reprezinta prima depunere in fondul dumneavoastra social si deveniti membru cu drepturi depline al Smartica I.F.N.
 • Puteti acum opta pentru oricare din serviciile oferite de noi

Fondul social traditional se va majora la finalul exercitiului financiar cu o cota procentuala aprobata de adunarea generala a Smartica IFN, crescand astfel valoarea economiilor dvs.

In cazul in care luati un imprumut de la noi, banii din fondul dvs. social pot fi folositi pentru achitarea ultimei rate a imprumutului. Daca ati accesat imprumutul de urgenta, atunci in momentul rambursarii creditului care se va face intr-o singura transa , din suma totala pe care o aveti de virat se poate opta pentru deducerea sumei de 100 lei din depunerea initiala din fondul dvs. social.

Smartica